หน้าแรก

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

วิทยาลัย

การอาชีพบ้านโป่ง

จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืนจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืน

นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอน

วิทยาลัยการอาชพีบ้านโป่ง

วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

จัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืนจัดการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนานวัตกรรม และผลิต กำลังคนอย่างมีคุณภาพสู่ความยั่งยืน

98 หมู่ 3 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี 70110

saraban@bpg.ac.th
032-720351